املاک دریاکنار خرید و فروش ویلاهای لوکس و برند در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی تلگرام: t.me/villa_30side http://villasafaieh.ir 2020-07-04T23:29:54+01:00 text/html 2020-01-21T09:02:53+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200متری درشهرک ساحلی دریاکنا ر + عکس http://villasafaieh.ir/post/51 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200متری درشهرک ساحلی دریاکنا ر + عکس</b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/darya230m/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/darya230m/1.jpg"></div> text/html 2020-01-13T08:56:39+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 137متری درشهرک دریاکنار (کد 14) + عکس http://villasafaieh.ir/post/50 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 137متری درشهرک دریاکنار <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/Apartment137m/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/Apartment137m/1.jpg"></div> text/html 2019-12-28T07:58:19+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش 400 متر ویلادرشهرک برند دریاکنار (کد 13) http://villasafaieh.ir/post/49 <div><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/Darya400M/25.JPG" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/Darya400M/25.JPG"></div> text/html 2019-12-21T07:49:27+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلا با 120 متر بنا درشهرک برند دریاکنار (کد 12 ) + عکسها http://villasafaieh.ir/post/47 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا با 120 متر بنا درشهرک برند دریاکنار <br></b></font></div><div align="center"><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/daryakenar120B350Z/6.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/daryakenar120B350Z/6.jpg"></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات ویلای 120 متری در ادامه..</b></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div> text/html 2019-11-30T08:00:37+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 88 متری در شهرک برند دریاکنار (کد 11)+ عکس http://villasafaieh.ir/post/46 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 88 متری در<font color="#009900"> شهرک برند دریاکنار</font> + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 88 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/3469592616747764774/1.jpg" width="600" height="291"></div> text/html 2019-11-12T07:39:31+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان نوساز 108 متری شهرک دریا کنار (کد 10)+ تصاویر http://villasafaieh.ir/post/45 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان نوساز 108 متری شهرک دریا کنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 108 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/4324568437779223816/8.jpg" width="533" height="400"></div> text/html 2019-11-07T09:23:23+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 78 متری درشهرک دریاکنار (کد 9) + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/44 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش آپارتمان 78 متری درشهرک دریاکنار + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 78 متری شهرک دریاکنار" src="http://bayanbox.ir/view/4110008781517833931/5.jpg" width="533" height="400"></div> text/html 2019-11-04T09:27:01+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلا 200 متری خزرشهر شمالی خیابان دریا + عکس http://villasafaieh.ir/post/43 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلا 200 متری خزرشهر شمالی خیابان دریا + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/1749764132247136839/3.jpg" width="550" height="400"></div> text/html 2019-10-15T08:37:22+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 950 متری در شهرک دریاسر (روبروی دریاکنار) + عکس http://villasafaieh.ir/post/42 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 950 متری در <font color="#009900">شهرک دریاسر</font> (روبروی دریاکنار)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک دریاسر بابلسر" title="فروش ویلای 900 متری دریاسر بابلسر" src="http://bayanbox.ir/view/5683664215963722270/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-10-10T07:38:38+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 1450 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/41 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 1450 متری در <font color="#000099">شهرک خزرشهر شمالی</font> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img alt="فروش ویلا سوپرلوکس در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/5512267186426916827/68.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-09-30T08:36:19+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://villasafaieh.ir/post/40 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="فروش ویلا در خزرشهر جنوبی" title="ویلای 450 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/2934369513739559744/3.jpg" width="533" height="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-09-18T06:34:36+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/39 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/612014696771389816/1.jpg" width="400" height="400"></div> text/html 2019-08-25T08:04:31+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 7) http://villasafaieh.ir/post/38 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 150 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/3644719828340152507/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-11T06:31:52+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار (کد 8) http://villasafaieh.ir/post/37 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#000099">فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار </font><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg"></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-07-30T07:58:24+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + تصاویر (کد 7) http://villasafaieh.ir/post/36 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + عکس<br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4487720217612349420/2.jpg" alt="خرید ویلا در شمال شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 600 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div>