املاک دریاکنار خرید و فروش ویلاهای لوکس و برند در شهرک دریاکنار و خزرشهر شمالی و جنوبی تلگرام: t.me/villa_30side http://villasafaieh.ir 2019-10-19T22:13:35+01:00 text/html 2019-10-15T08:37:22+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 950 متری در شهرک دریاسر (روبروی دریاکنار) + عکس http://villasafaieh.ir/post/42 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 950 متری در <font color="#009900">شهرک دریاسر</font> (روبروی دریاکنار)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در شهرک دریاسر بابلسر" title="فروش ویلای 900 متری دریاسر بابلسر" src="http://bayanbox.ir/view/5683664215963722270/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تصاویر و توضیحات ویلا در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-10-10T07:38:38+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 1450 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/41 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 1450 متری در <font color="#000099">شهرک خزرشهر شمالی</font> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img alt="فروش ویلا سوپرلوکس در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/5512267186426916827/68.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>عکس و توضیحات این ویلا در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-09-30T08:36:19+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلا 450 متری در شهرک خزرشهر جنوبی + عکس http://villasafaieh.ir/post/40 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img alt="فروش ویلا در خزرشهر جنوبی" title="ویلای 450 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/2934369513739559744/3.jpg" width="533" height="400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">جزییات این ویلا در ادامه مطلب</font></b></div> text/html 2019-09-18T06:34:36+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/39 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" src="http://bayanbox.ir/view/612014696771389816/1.jpg" width="400" height="400"></div> text/html 2019-08-25T08:04:31+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس (کد 7) http://villasafaieh.ir/post/38 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در خزرشهر جنوبی + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 150 متری خزرشهر جنوبی" src="http://bayanbox.ir/view/3644719828340152507/1.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>جزییات این ویلا در ادامه مطلب..</b></font><br></div> text/html 2019-08-11T06:31:52+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار (کد 8) http://villasafaieh.ir/post/37 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#000099">فروش زمین 400 متری در شهرک ساحلی و برند دریا کنار </font><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/0.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر این ملک در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-07-30T07:58:24+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + تصاویر (کد 7) http://villasafaieh.ir/post/36 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 600 متری در شهرک برند و لاکچری دریا کنار + عکس<br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4487720217612349420/2.jpg" alt="خرید ویلا در شمال شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 600 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-23T08:42:41+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 5) http://villasafaieh.ir/post/32 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 160 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8635798806894821681/3.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک دریا کنار" title="فروش ویلای 100 متری دشهرک برند دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-07-23T07:52:27+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4) http://villasafaieh.ir/post/31 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6781050397825105005/1.jpg" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-07-16T07:36:34+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده اجاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر (کد 6) http://villasafaieh.ir/post/35 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اجاره آپارتمان 100 متری در شهرک برند دریا کنار + تصاویر <br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/4804637834300512385/1.jpg" alt="اجاره آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="رهن ویلای 100 متری شهرک دریاکنار" width="300" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="courier new,courier,monospace"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-07-09T07:15:51+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 16) http://villasafaieh.ir/post/34 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در شهرک لاکچری خزرشهر شمالی</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/5192118182636709239/11.jpg" alt="خرید ویلا در شهرک برند خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font></h1></div> text/html 2019-07-02T07:25:29+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 160 متری در حصار کرج (البرز) + تصاویر http://villasafaieh.ir/post/33 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 160 متری در <font color="#3333FF">حصار کرج (البرز)</font> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/karaj/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/karaj/1.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-06-23T07:41:22+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15) http://villasafaieh.ir/post/30 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15</font>)</b></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/3122371016407021927/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></b></font></div><div align="center"><br><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-16T07:22:13+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 6) http://villasafaieh.ir/post/29 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 435 متری در <font color="#3333FF">خزرشهر جنوبی </font>+ تصاویر (کد 6)</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3129296527187753752/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h1></div> text/html 2019-06-10T08:47:53+01:00 villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14) http://villasafaieh.ir/post/28 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8049621666093997058/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div>